Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A. w Kielcach powstało w 1976 roku. Obecnie jest największym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej, mającej zastosowanie przy mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu.
Wiedza i duże doświadczenie oraz posiadany nowoczesny park maszynowy pozwalają na ciągłe poszerzanie oraz unowocześnianie produkowanych wyrobów.

Podstawowy asortyment produkcji CPP "PREMA" S.A. stanowią:
  • siłowniki pneumatyczne D12/D320 łącznie z elementami mocującymi, zgodne z normami ISO 6431, ISO 6432 oraz CNOMO,
  • zawory rozdzielające sterowane elektrycznie, pneumatycznie i mechanicznie oraz wsypy zaworowe,
  • elementy przygotowania sprężonego powietrza (filtry, zawory redukcyjne i smarownice)
  • zawory sterujące kierunkiem i szybkością przepływu (dławiąco-zwrotne, zwrotne, szybkiego spustu, przełączniki obiegu),
  • wyroby specjalne.
NOWOŚCI:
Aktywa
Majątek firmy :  Rzeczowe aktywa trwałe na dzień 31.12.2016 rok wynoszą 7 399 396,97 zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysię... więcej